Thông tin nội bộ

Tin tức, hoạt động của công ty

Thông tin cổ đông

Thông tin, nghị quyết, báo cáo cổ đông

Bảng giá

Giá các sản phẩm thép của công ty

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.