A+ A A-

Danh sách nhân sự chủ chốt

Hội Đồng Quản Trị
1 Ông Huỳnh Trung Quang Chủ tịch HĐQT
2 Ông Nguyễn Anh Hoàng Thành viên HĐQT
3 Ông Phạm Thanh Lâm
Thành viên HĐQT
4 Ông Ngô Văn Phong Thành viên HĐQT
5 Ông Nguyễn Văn Bốn Thành viên HĐQT
Ban Tổng Giám đốc / Kế toán trưởng
1 Ông Nguyễn Anh Hoàng Tổng Giám đốc
2 Ông Ngô Văn Phong Phó Tổng Giám đốc
3 Ông Nguyễn Minh Đức Phó Tổng Giám đốc
4 Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn Kế toán trưởng
Ban Kiểm Soát
1 Bà Nguyễn Thị Mãi Trưởng Ban Kiểm Soát
2 Ông Lưu Thương Thành viên Ban Kiểm Soát
3 Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga Thành viên Ban Kiểm Soát

              Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.