A+ A A-

Báo cáo thường niên năm TC 2012

Download

Báo cáo thường niên 2012.

Download

Công bố thông tin BCTN năm TC 2012.

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.