A+ A A-

Báo cáo thường niên năm TC 2015

Download

Báo cáo thường niên năm tài chính 2015.

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.