A+ A A-

Chốt danh sách để đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung
- Trụ sở chính: 16 Thái Phiên - Đà Nẵng
- Điện thoại: 05113821604
- Fax: 05113823306
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Kim Khí Miền Trung
- Mã chứng khoán: KMT
- Mã ISIN: VN000000KMT8
- Mệnh giá: 10,000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 04/04/2013

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, số 16 Thái Phiên – quận Hải Châu – TP Đà Nẵng

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo thường niên (bao gồm báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2012 và kế hoạch kinh doanh đầu tư năm 2013);

+ Báo cáo của Ban kiểm soát 2012;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2012;

+ Báo cáo thù lao và chi phí Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

+ Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ;

+ Một số nội dung khác.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên Lưu ký/qua email vào địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp, xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán KMT lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi cho VSD văn bản thông báo nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời gian xác nhận: chậm nhất vào 15h ngày 12/03/2013

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu .

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.