A+ A A-

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2012

 Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông năm 2012. Vui lòng tải file phía dưới

Download

Mẫu đăng ký tham dự đại hội năm 2012.

Download

Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2012.

Download

Báo cáo thường niên năm 2012.

Download

Báo cáo của BKS năm 2012.

Download

phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2012.

Download

Báo cáo thù lao, chi phí HĐQT,BKS năm 2012.

Download

Tờ trình sửa đổi điều lệ Cty.

Download

Tờ trình đề cửa nhân sự vào BKS.

Download

Đơn ứng cử Ban Kiểm Soát.

Download

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2012.

Download

Quy chế bầu cử Ban Kiểm Soát.

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.