A+ A A-

Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bổ sung kế hoạch đầu tư

Download

Công bố NQ ĐHĐCĐ về việc bổ sung kế hoạch đầu tư.

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.