A+ A A-

Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013

Download

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông năm TC 2013.

Download

Chương trình đại hội cổ đông năm 2013.

Download

Báo cáo thường niên năm tài chính 2013.

Download

Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2013.

Download

Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2013.

Download

Báo cáo thù lao chi phí năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Download

Đề cử nhân sự vào HĐQT Công ty.

Download

Tóm tắt lý lịch Ngô Văn Phong.

Download

Quy chế bầu cử HĐQT.

Download

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ năm 2013.

Download

Thông tin ứng viên HĐQT năm 2014.

Download

Đơn ứng cử HĐQT.

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.