A+ A A-

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG xin gửi đến quý cổ đông Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013

Download

Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm TC 2013

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.