A+ A A-

Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2014

Download

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông năm TC 2014.

Download

Chương trình đại hội cổ đông năm TC 2014.

Download

Báo cáo thường niên năm tài chính 2014.

Download

Phụ lục báo cáo thường niên năm tài chính 2014.

Download

Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014.

Download

Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm TC 2014.

Download

Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS 2014, đề xuất 2015.

Download

Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

Download

Quy chế làm việc.

Download

Đăng ký phát biểu.

Download

Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ năm TC 2014.

Download

Đề cử nhân sự Hội Đồng Quản Trị.

Download

Đề cử nhân sự Ban Kiểm Soát.

Download

Quy chế bầu cử.

Download

Hướng dẫn bầu Hội đồng quản trị.

Download

Thông tin ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Download

Đơn ứng cử HĐQT, BKS

Download

Kết quả đầu tư nhiệm kỳ 2010-2015

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.