A+ A A-

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG xin gửi đến quý cổ đông Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014

Download

Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm TC 2014

Download

Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm TC 2014

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.