A+ A A-

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Download

Nghị Quyết Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Download

Tài liệu h.

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.