A+ A A-

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Download

Nghị Quyết Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Download

Tài liệu h.

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.