A+ A A-

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017(Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông năm 2017)

Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông năm 2017. Vui lòng tải file phía dưới

Download

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Download

Mẫu đăng ký tham dự đại hội năm 2017.

Download

Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2017.

Download

Báo cáo thường niên năm tài chính 2016.

Download

Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

Download

Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2017.

Download

Đơn từ nhiệm (Ô.Thân Thanh, Ô.Võ Hựu, Ô.Nguyễn Văn Cảnh).

Download

Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Download

Tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Download

Sơ yếu lý lịch HĐQT (Ô.Huỳnh Trung Quang, Ô.Nguyễn Văn Bốn, Ô.Nguyễn Duy Dũng).

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.