A+ A A-

Tài liệu - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông năm thường niên 2018 cập nhật Lần 1-sửa đổi.

Download

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cập nhật lần 1 -sửa đổi.

 

 

 

 

Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông năm thường niên 2018 cập nhật Lần 2.

Download

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cập nhật lần 2.

 

Download

Báo cáo thường niên năm tài chính 2017.

 

 

 

 

Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông năm thường niên 2018 cập nhật Lần 3.

Download

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cập nhật lần 3.

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.