A+ A A-

KMT-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 

Nghị quyết và biên bản Đại hội cổ đông năm thường niên 2019.

Download

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.