A+ A A-

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

 

1. Chương trình họp và Quy chế làm việc.

Download

Chương trình họp - Quy chế làm việc.

 

 

 

 

2. Báo cáo Ban Kiểm soát.

Download

Báo cáo Ban Kiểm soát.

 

 

 

 

 

3. Các Tờ trình xin ý kiến.

Download

Các Tờ trình.

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.