A+ A A-

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020- tiếp theo

 

4. Quy chế bầu cử.

Download

Quy chế bầu HĐQT và BKS.

 

5. Mẫu Thông tin của ứng cử viên- Mẫu Bản cam kết.

Download

Thông tin của ứng cử viên - Bản cam kết.

 

 

 

 

6. Thông tin về ứng cử viên - Bản cam kết và Dự thảo NQ ĐHĐCĐ.

Download

Thông tin về ứng cử viên - Bản cam kết và Dự thảo NQ ĐHĐCĐ.

 

 

 

 

7. Báo cáo thường niên 2020.

Download

Báo cáo thường niên 2020.

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.