A+ A A-

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020- bổ sung

 

8. Thông tin ứng viên HĐQT - BKS đề cử lại.

Download

Thông tin ứng viên HĐQT - BKS đề cử lại.

 

9. Thông tin ứng viên HĐQT đề cử lại

Download

Thông tin ứng viên HĐQT.

 

10. Thông tin ứng viên HĐQT - BKS đề cử lần đầu.

Download

Thông tin ứng viên HĐQT - BKS lần đầu.

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.