A+ A A-

KMT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

 

BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ngày 02/07/2019 thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty, ông Huỳnh Trung Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký quyết định Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Đức giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/07/2019. Thông tin chi tiết, vui lòng mở file đính kèm.

Download

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.