A+ A A-

Nghị quyết HĐQT phê duyệt giá bán cổ phần Công ty Thép VAS Việt Mỹ

 

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty về việc phê duyệt giá bán cổ phần Công ty Thép VAS Việt Mỹ:

Download

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty về việc phê duyệt giá bán cổ phần Công ty Thép VAS Việt Mỹ

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.