A+ A A-

Kết quả chào bán cổ phần Công ty Cổ phần Thép VAS Việt Mỹ

 

Công bố Kết quả chào bán cổ phần Công ty Cổ phần Thép VAS Việt Mỹ. Kể từ ngày 01/01/2020 Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung không còn là cổ đông của Công ty Thép VAS Việt Mỹ (Công ty Cổ phần Thép VAS Việt Mỹ không còn là Công ty liên kết của Công ty):

Download

Kết quả chào bán cổ phần Công ty Cổ phần Thép VAS Việt Mỹ

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.