KMT- Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2020

 

Báo cáo tình hình Quản trị công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung bán niên 2020

Download

Báo cáo Tình hình quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung bán niên 2020.

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.