A+ A A-

Thép thanh

Download

Tính chất cơ lý.

Download

Thành phần hóa học.

 

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.