A+ A A-

VSD-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 - KMT

KMT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung

Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung

Mã chứng khoán: KMT Mã ISIN: VN000000KMT8

Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: HNX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 02/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, số 69 Quang Trung, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Nội dung họp:

 + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

 + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2019;

 + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025;

 + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. của VSD).

Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 04/03/2020

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận.

Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

http://vsd.vn/22-p4c23-63019/514/KMT-Tham-du-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2020.htm

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.